Distance from Barabai to Pekanbaru - Route from Barabai to Pekanbaru.